سالفه-ҳикоят
Виблоги шахси азиз аллоҳ ҷаҳонтеқ
نمونه قراد داد رهنی بانک صادرات

بانک صادرات ایران شعبه .....بانمایندگی ......بشرح نامه 13/9639مورخ 84/9/24که برای رعایت اختصارذیلا بانک نامیده میشود ازیک طرف وب اقای ....فرزند..ش ش...صادره ...متولد...ساکن ...که دراین قراردادراهن نامیده میشود ازطرف دیگر تحت شرائط زیرمنعقد گردید :ماده یک .راهن اقرارواعتراف نمود مبلغ ........ریال ازتسهیلات بانک استفاده نموده ومبلغ مذکور دین مسلم وقطعی راهن به بان می باشد  وراهن متعهد گردید مبلغ مذکوررادر240 قسطاهانه قسط اول به مبلغ ...و239قسطمساوی ومتوالی ماهیانه ازقرار هرقسطمبلغ ...به بانک پرداخت نماید .سررسید اولین قسط .........وسررسید اقساط روز29 ماههای بعد میباشد

ماده دوم:چنانچه راهن درپرداخت هریک ازاقساط بیش از10 روزتاخیرنماید همچنین درصورت تخلف راهن ازمندرجات وشرایط قراردادتمامی بدهی ناشی ازاین قراردادبه دین حال تبدیل شده وبانک حق دارد جهت وصول کلیه خوداعم ازاقساط معوق وغیرمعوق  ومافی الذمه موضوع ماده 4وحق بیمه موضوع ماده 5این قرارداد وحق الوکاله وسایر هزینه های قانونی طبق مقررات ائین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا ازاین دفترخانه اجرائیه صادر وعملیات اجرائی راتاحصول نتیجه نهائی ووصول کلیه مطالبات خودتعقیب نماید صرف اضهار واعلام تشخیص بانک درتعیین میزان مطالبات خودناشی  ازاین قرارداد ملاک عمل ومناط اعتبار ومورد قبول راهن میباشد وراهن حق هرگونه اعتراضی وایراددراین مورد را ازخودسلب واسقاط نمود

ماده 3:درپرداخت هریک ازا اقساط درمواعد مقرر علاوه برقسط اقساط تادیه نشده مبلغی معادل سالانه 12% اقساط معوقه برذمه خریدار تعلق میگیرد  که راهن متعهد گردید ازمال خود وبلاعوض دروجه بانک پرداخت نماید

ماده 4:موضوع رهن پلاک ثبتی .........ماده 5:تعهد راهن به بیمه ملک .....ماده 6: فک رهن وضوابط ان

درتصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی درماده 7 ان بصراحت نرخ تسهیلات مسکن 4%اعلام گردیده .نمونه شماره نامه ت 4798ک مورخ 1390/7/4 رئیس جمهورادامه مطلب


نوع مطلب : اسنادکلاهبرداری بانک صادرات،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/07/03 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

                          دستگاه دیپلماسی نیکبخت رافراموش نکند

وکالات الانباء العربیه: امروز برخی رسانه های عرب زبان خبرازتحویل دودیپلمات ایرانی که دریمن ربوده شده بودند به کشورعمان خبردادند .درهمین حال برخی ازاین رسانه ها ازاین دونفربعنوان کارشناسان نظامی سپاه نام برده اند ؟؟که به غموض خبر میافزاید .درحالیکه مردم یمن وایران میدانند که حاج احمد نیبخت دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران دریمن بوده ونه کارشناس نظامی سپاه پاسداران .

علی ایحال با تاکید براینکه حال اقای نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی اسیر دریمن خوب است .امیدواریم درهمین روزها وتحولات خوش یمن خبر بازگشت این عزیز راجشن بگیریم ادامه مطلب


نوع مطلب : کمپین حمایت ازازادی نوراحمد نیکبخت،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/07/03 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 مسئولیت وتبعات همه اتهامات وارده به بانک صادرات بعهده اینجانب عزیزالله جهانتیغ میباشد                               ایا میدانستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بانک صادرات بابرنامه ریزی اقدام به کلاهبرداری گسترده نموده است؟؟؟

تسهیلات 4%را21%بازدریافت کرده=اسناددوباره دراین وبلاگ  منتشرمیشود 

شهریور راسعی کردم باشوخی ومزاح وطنز بگذرانم .بگذریم که شاید دلائلم برایتان قانع کننده نباشد .اماپس از تورم توده وخیمی چون سرخوردگی اموال شرکتهای خودکفائی وماده 13 به نظرم نیازبه کمی تنوع داشت تابه سرانجام وقایع نصفه ونیمه ایکه درشهریوربه وقوع پیوست دوباره مارابی جهت مجبوربه جشن وپایکوبی کند ....(بورس .فرابورس .ماده13)

موضوع جدیدولی قدیمی کلاهبرداری برخی بانکها وبالاخص بانک محترم صادرات رادوباره بازخوانی میکنیم .اما اینبار ازکارشناسان محترم اموربانکی وحقوقی طلب استمداد عاجزانه وعاجل داریم .

فعلا همه کسانیکه (خانواده معززشاهد .جانبازان .واسرای(ازادگان)جنگ )چنانچه دفترچه اقساط بانکی خودرادارند خصوصا کسانیکه ازبانک صادرات تسهیلات دریافت نموده اند درقسمت مشخصات نرخ تسهیلا ت وجریمه تاخیر راچک کنند .نرخ باید4%وجریمه تاخیرتادیه:12%باشد درغیراینصورت اگرمبلغی بیشتراز 12%درقسمت جریمه تاخیر درج شده باشد جزوگروهی هستند که مورد کلاهبرداری خاموش بانک واقع شده اند

حکایت درچندقسمت این موضوع راکالبد شکافی کرده منتظر پاسخ وهمیاری همه فعالان وبالاخص کارگروه امین میباشدادامه مطلب


نوع مطلب : اسنادکلاهبرداری بانک صادرات،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/07/02 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
      عزیزالله جهانتیغ

                               اینباردلم برای خودم تنگ میشود

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود                  یاکه  بصیرت وچشم دلم تنگ میشود

صدهمزبان وچونکه نداریم همدلی                  گویئ دهان  وزبان الکی  هنگ میشود

یارانه روبراست    اب  ونان   ارزان                  لیکن سر بلیط خط واحدمان جنگ میشود

تدبیر  فراوان شده  و کار  فراوانتر                  ازدلخوشی است که جوانی پی بنگ میشود                 

گویند  کالباس ز ناخن مرغ    است                 زینرو به دل هوای خوردن خرچنگ میشود

تامیتوانی بکن اختلاس وبگیرززیرمیز             دنیا بغیرمختلس ودزد .در جنگ میشود

گرمیتوانی همه سال برو کربلایاحج              که ازدیدن فقیرهمسایه دلت سنگ میشود

ماکه برای شادی نداریم هرگزحرج                زین روسواری بنزم  چو خرلنگ میشود      

این هم کلام درستی نبودگرگفتند                ازبی پولیست که یک مردالدنگ میشود

هشدار..نشوی بازبه حرفی راست            اینجادروغ نه .صداقت نفسش تنگ  میشود

انگار     دوباره  نخوردم  دواهایم                   کاینبار دلم برای خودم تنگ میشودادامه مطلب


نوع مطلب : شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/30 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

خبرگزارصومعه : چندی زمریدان جمع گشته ازشیخنا در باره مضرات ومنافع مال حلال وحرام پرسدند که ناگاه    چنان خشمگین ومنقلب گشت وابیات عارضانه  وعاشقانه ذیل را دررثای جدائی از یاربیست ساله وهمیشه همدم و غم خواربرخی مریدان .بانو (مینو)دلرباترین دلبر ازحسکه تا جزایر قرم (کریمه)دراکراین وازسینگ کیانگ تا جزایز سن اشک درغرب بولیوی (حوالی امریکا)با اه جانسوز سرودی .که  انچنان سنگین امدی که عده ای ازمریدان برای همیشه شیخ وصومعه راترک خواهند کردی

                                            احساس میکنم

احساس میکنم رگ قلبم گرفته است                   انگارکه قرض خواه نامه جلبم گرفته است

ده سال کم وبیشترک بوده ام جنوب                    اینبارتصمیم  انتقال به قشمم گرفته است

درکوچه کناریمان یک ستاره ایست                       انقدرپربروروپرفروز که چشمم گرفته است

ان سه به درک به جهنم چنان کنند                     ازدوری ستاره است که خشمم گرفته است

عزیزالله جهانتیغ

 لنگ نوشت :شیخنا ازسرشرم بجای کلمه منحوس مینو ازستاره استعاره گرفته استادامه مطلب


نوع مطلب : شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/30 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

ازادگان نیوزنوشت:

مبلغ مندرج درعکس را بخوانید و آن راضرب در 4170 تومان بکنید (نرخ یک یورو در 26 شهریور93 )

 :می شود به عبارتی : 10/008/000/000 تومان در سال و ماهیانه : 834/000/000 تومان از پول بیت المالی که برای فوتبالی خرج می شود که بازیکنانش عمدتا دارای مشکلات عدیده هستندو با جان و دل توپ نمی زنند. جالب اینجاست حقوق یک ماه این مربی خیلی بیشتر از دریافتی 30 سال یک کارمند با میانگین حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومان است ، حال شما قضاوت کنید این کارمند که باید روزی حداقل 7-8 ساعت کار کند چگونه به این بی عدالتی ها و نابرابری ها معترض نباشد.

البته قراردادهای نجومی و میلیاردی بازیکنان هم جای بحث دارد؟؟!!

افسران - از ورزش چه می خواهیم؟ادامه مطلب


نوع مطلب : وبلاگستان،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/29 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

نزارقبانی ترجمه:عزیزالله جهانتیغ

كلّما قبَلتُكِ..

هرگاه که تورامیبوسم

بعد طول افتراق..

بعدازجدائی طولانی..

أشعر أنني..

احساس میکنم

أضعُ رسالةَ حبٍّ مستعجلة

که نامه عاشقانه فوری را

في علبة بريد حمراء..

درصندوق پست قرمزی میاندازم...ادامه مطلب


نوع مطلب : قصائد الممنوعه +اشعار نزارقبانی+ترجمه فارسی،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/29 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 شاعرنزارقبانی-ترجمه:عزیزالله جهانتیغ

صداقةُ يَدَيْنَا..

دوستی دستانمان ..

أقوى من صداقتي معك..

محکم ترازدوستی من وتوست

وأصفى .. وأعمقْ..

 وخاص تروعمیق تر..

فحين كنَّا نختصمُ .. ونغضبْ..

هرگاه درگیربودیم وعصبانی ...

ونرفعُ قبضاتنا في الهواءْ..

وچوبهایمان رادرهوابالامیبردیم..

كانت يدانا تلتصقان.. وتتعانقان

..

دستهایمان به هم میچسبید وهمدیگررادراغوش میکشیدند..

وتتغامزان.. على غبائنا...

وبه حماقت ما چشمک میزدند..ادامه مطلب


نوع مطلب : قصائد الممنوعه +اشعار نزارقبانی+ترجمه فارسی،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/29 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 بازخوانی دوباره یک حادثه فوری:قتل دو جوان به ضرب گلوله در دزفول

موضوعیکه مدتهاست مسکوت مانده کلاهبرداری بزرگ وخاموش

برخی بانکها درغالب تسهیلات مسکن 4%است که درمجموع

بالغ40درصد ازدولت وایثارگران اخذگردیده است وتلاشهای وبلاگ

حکایت دراینمورد خاص تاکنون بی نتیجه بوده .مابزودی برای

تنویر افکارعمومی اسنادی رابازنشرخواهیم کرد که دران

مشخصا یک بانک کلاهبردار رابه همه معرفی خواهیم کرد لذا

ازهمه فعالان امورایثارگری دعوت به همکاری میکنیمادامه مطلب


نوع مطلب : اسنادکلاهبرداری بانک صادرات،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/29 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

           کارشناسان شکاف شناسی واردعمل میشوند

قراراست که شکاف قیمت نان اصلاح شود؟؟؟؟وتاجائی که مردم ایران هم باشکاف اشنائی دارند وهم باقیمت واصلاحات ازهم اکنون نتیجه ان معلوم است. مگرقیمت بنزین اصلاح نشد ؟مگرقیمت برق واب وگاز اصلاح نشد؟مگرقیمت بلیط اتوبوس وهواپیما اصلاح نشد؟

پس دراین پروسه چرا یارانه ها وجیب مردم اصلاح نمیشود؟درصورتی که نزدیک یک سال ازاصلاح قیمت اقلام فوق الذکرگذشته است .

ثانیا این شکافی (عطش فشارازبالا وپائین به برخی شکافها)که مامیبینیم باهیچ گزینه ای غیرازفشارقابل  اصلاح نیست .مسئولین ازخودشروع کنند .

مانیز به رسم ادب برخودفشاراورده این ابیات راپیشکش میکنیم

اینجادوسه ابشار ارزانی تان                      لیلی صنم و  نگار  ارزانی تان


شایع شده بودنانمان ارزان است              یک باردگر فشار   ارزانی    تان  

اهسته فقط که حال ما بازبدست            باشیب  ملایمی فشارارزانی تان

لنگ نوشت:ماشین بنده پزو1972اتومبیل اقزاده شما مازراتی2015ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/27 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 

 

سوف ترتكب حماقات، لكن احرص على ارتكابها بحماس.

بازهم کارهائی احمقانه ای ازتوسرمیزند .مواظب  شوق وذوقت باش

كوليت:  روائية فرنسية
كوليت                                          ترجمه :عزیزالله جهانتیغ
روائية فرنسية


ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/27 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
 عزیزالله جهانتیغ                             

                                    فکرچاک دهنت باش عزیز 

فکرچاک دهنت باش    عزیز                           سرپنهان همه شدفاش عزیز

بازی شیر ودوخر گشت تمام                          فکرباغ وچمنت باش عزیز

هرکه حق گفت توخائن خواندی                     فکرچاک دهنت باش عزیز

 قاسم ماشده قاطی دربورس                      فکرکت .پیرهنت باش عزیز

جایگاه توکنون  معلوم   است                        فکرسال دگرت باش عزیز  

فکرچاک یقه بودی همه عمر                        فکرماخیرسرت باش عزیز

 همانطوریکه میدانید مدتها ست درمورد اموال وخودکفائی سکوت اختیارکرده ام .چون باتشکیل کارگروه امین براین عقیده بوده وهستم که مسائل با ید کارشناسانه ومنطقی پیگیری شود .اما دراین رهگذربودند وهستند کسانی که پیوسته بنده ودکتراردکانی واحمدزاده ...وسایرین رابه خیانت متهم میکردند .وهرلا طائلاتی رادرباره ماگفتند ونوشتند .باتمام این هجمه  باهمت وتلاش همه خیرخواهان امروزشرکت قاسم واردبورس شد .تاحداقل به 90درصد شایعات وگمانه زنی ها پایان دهد .واگر ورودشرکت قاسم به بورس که مزایای ان رابعدا خواهم گفت نتیجه خیانت این بزرگواران است دست تک تک همه انان که دستی براتش داشتند رامیبوسمادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/27 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 

ازمجموعه نامه های عاشقانه نزارقبانی :ترجمه :عزیزالله جهانتیغ

طالت أظافرُ حبّنا كثيراً..                         ناخنهای عشق ماخیلی بلندشده

علينا..                                               پس برماست                                                   

أن نقصَّ له أظافرَهْ                               تاناخنهایش راکوتاه کنیم

وإلا ذبحكِ..                                         وگرنه تو ومن را

وذبحني..                                             خواهدکشتادامه مطلب


نوع مطلب : قصائد الممنوعه +اشعار نزارقبانی+ترجمه فارسی،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/26 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

وقتي از جوي پريدم

تازه فهميدم اين ها همه اش بهانه است

((گشادي جوي)) و تنگي ((خشتك))

امان از پيري

شنيده بودم بد دردي است

محمدرضاعالی پیامادامه مطلب


نوع مطلب : محمدرضاعالی پیام،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/26 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

ازادگان نیوز:

آزادگان عزیز لطفا اطلاعات شخصی مانند سهام و کد و تلفن و غیره را هرگز  در اختیار هیچ سایت و وبلاگ و نفر مطرح نکنند. اقداماتی در حال انجام می باشد که خود سایت خودکفایی پنجره ی را مخصوص این کار انجام دهد. لذا مواظب و هوشیار باشید عده ی قصد فریب و کلاه برداری دارند.ادامه مطلب


نوع مطلب : وبلاگستان،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/26 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
  عزیزالله جهانتیغ                            

                                      لبخند   جیب  سوراخ  فقیر  سیری چند 

درشهرتان خیاروپنیر سیری چند                            ابروکمان کمکی سربزیر سیری چند

مرد جوان وسبیل وکمی هم ریش                       یا دختر محجبه ای باضمیر سیری چند

همسایه ای که بپرسد زحالتان                           یانارفیق بزند سایه ات به تیر سیری چند

گویند  دهان ودماغ دیلا عمل شده                       یک دختر مخالف اقا سمیر سیری  چند

ماهاکه جیبمان زدلار وپورو  پراست                      لبخند   جیب  سوراخ  فقیر  سیری چند  

ازابلیمووسرکه ماست  روغن پالم                      یک تخم مرغ وگوجه دوسیر سیری چند  

یک ران وبال  زیک مرغ یاکه خروس                    پهنای بانداینتر نت  دکتر دبیر سیری چند 

ازداریوش وکورش وشاهان پیشتر                      تندیس حافظ .  امیر کبیرسیری چند

دیریست مدشده تکریم مشتری اما                 توهین به ظاهرمفلوک یک اسیر سیری چند

کوچه شهید خیابان شهید وبزرگراه               ثمن و بهای خدمت  رزمندگان  پیر  سیری چند

فرقست بین این چفیه وان درزمان ما               پوشدزن عرب ز چفیه لباس زیرسیری چند

بیست وچهار بهاراست که امده ای                  پس این صدونودو سیزده درگیروویرسیری چند

گفته است نوشتند  قانون  جامعی اما              اجرای ان بدست  دولت تدبیر   سیری  چند

خودراسپرده ام به قضا ای خدامددی                پایان ماه  ووقت وعده امده تقدیر سیری چند

 

 ادامه مطلب


نوع مطلب : شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/26 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

درخبرها امده بود 4هزارنفربزودی برای کنترل حجاب به خیانها گسیل میشوند .

البته ایکنه به فکرحجاب باشیم خیلی خوب است .اما کاش فکری هم بحال عفاف میشد..........

قبلا استادالماسی عزیز شعری گفته بودند که بااجازه ایشان باکمی دستکاری چنین نگاشتیم

عزیزالله جهانتیغ: درجواب استادالماسی 

فرهنگ چقدرارزشی گشته عزیز               ارشاد سریع وساعتی گشته عزیز

ای وای  وزیر    ارشاد   بلاد                      فرزند عزیزجنتی گشته عزیز

سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار.ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/25 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхонادامه مطلب


نوع مطلب : کاریکاتور-عکس،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/24 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхонادامه مطلب


نوع مطلب : کاریکاتور-عکس،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/24 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
 

بولتن نیوز هم به هویت ماشک دارد ....


بولتن نیوزنابقه است میگیدنه ببینید درپاسخ کامنتی که دریک خبرازاستان سیستان وبلوچستان

گذاشته وتعبیری غیرمنصفانه وتفرقه انگیزی رابرانگیخته .چنین نوشته است : برادر بزرگوار آقای

جهانتیغ شما سیستانی نیستید لطفاً نظر ندهید


واینم تشکیک یک عرب درباره هویت بنده
REPLY
عزیزالله جهانتیغ


AUG 12, 2014 @ 13:21:28


دول خلیج الفارسی اصدقاء اسرائیل ولا یتجرئون بالتصریح ولوبکلمه عیب یا ابن عم هههههههههه


ایران الشیعه وسوریا العلوی مدافعان الوحیدان للقضیه الفلسطینیه برغم خیانه الهنیئه ومشعل

…….والله الیوم غزه وسمه عارعلی جبین کل العرب ..این القومیه والعروبه؟


REPLY
جاك اديب


AUG 12, 2014 @ 15:57:59


الى عزیزالله جهانتیغ


يعني ماعرفتنا حضرتك بتكتب عربي وفارسي وبتسمي الخليج الفارسي عالعموم اهلا وسهلا بكم

لان اهل اللغة العربية باتوا اما صهاينة او اميركان يكفي انك تملك الغيرة على وقبلك على غزةادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/24 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

   عزیزالله جهانتیغ            دکترببخش بازدل صنمم دردمیکند

 دکترکجائی بیا که تنم درد میکند                                گردن  کشاله  ران   کفلم  د ردمیکند

انقدر نعره کشیدم در  این ایام                                  هم روزهم نعره هم دهنم درد میکند

هرگزنداده کسی گوش. ناله ام                                 هم اه وناله .گوش و ذقنم  درد  میکند

گفتی نروبنشین پای  هر چراغ                                 دندان پیش  متادون شکنم درد  میکند

یادداری که رفتم به  هند و چین                                  دید م نیم مریض ولی وطنم دردمیکند

یادداری چقدرگرفتی ز  زیر میز                               جیبم که نه به مرگ توکمرم دردمیکند

بغدادبصره وتکریت یادت هست                              هم جای فهش هم رگ گردنم دردمیکند

درد زبان وقلم  .اه  بیخود یست                                من سالهاست  زبان  وقلمم درد  میکند

گویند چاره این درد مرگست وبس                            ازخوف مرگ وقیامت کفنم درد  میکند

ای نسل پیش من ز شماها سپاس                           زین قوم نه دست وپا سخنم درد میکند

من سالهاست که  دکتر نرفته ام                                زین رو  سرم   دلم جگرم    درد میکند

دکتر به مرگ مادرتو باز خورده ام                               ده تامتادون وفکر و  جنمم درد     میکند

یک ذره بازتند رفتم ویادم نبود که                               دکترببخش  باز  دل  صنمم   درد  میکندادامه مطلب


نوع مطلب : شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/23 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 

 

لا تسر أمامي فقد لا أتبعك، ولا تسر خلفي فقد لا أقودك، بل سر بجانبي وكن صديقي.

جلویم راه نرو که پشت سرت نخواهم امد .پشت سرم هم نیا که تورافرماندهی نمیکنم .بهتراست درکنارم باشی ودوستم

ألبير كامو:  مؤلف وفيلسوف وصحفي فرنسي
ألبير كامو فیلسوف فرانسوی


ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/22 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

الأزهر لـ"أمريكا ": من حضر "داعش" عليه أن يصرفه

الازهر به امریکا:هرکی داعش رادرست کرده بیادجمعش کنه
مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش المعروف بالدولة الإسلامية  - أرشيفية (photo: )

كتب- عبد الجواد الفشني:

اعتبر وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" امتدادا لتنظيم "القاعدة"، وأن كليهما صنيعة غربية - أمريكية، مضيفا أن الغرب يحاول تكرار سيناريو التعامل مع القاعدة بالدماء الإسلامية.

ووجه شومان فى بيان اليوم السبت، رسالة إلى الغرب مفادها بأن يعلم أن المسلمين استوعبوا الدرس، وأنه لن يفلح في جر الجيوش العربية إلى مزيد من الحروب المدمرة التى تستهدف إنهاك قواها.

كما وجه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن الذي حضر العفريت، قاصدا "داعش" عليه أن يصرفه وحده إن كان جادا في القضاء على الإرهابيين فعلا، ولا يتخذ من مقاومته مجرد ذريعة للتخلص مما بقى من القوة العربية والإسلامية.                     المصدر:دوت مصرادامه مطلب


نوع مطلب : صحف عربیه.عبر یه . عیون عربیه.اسرائیلیه،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/22 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 

 

صديق الكل ليس صديقا لأحد.            ارسطو

کسیکه ادعای دوستی همگان رادارد دوست هیچکس نیست

ҳар кас мудаъя дӯсте бо ҳамигон ост дӯсти ҳичкас нист

Арастӯ

أرسطو:  فيلسوف يوناني


ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، Чарху фалак،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/22 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

ازحدود 4 سال پیش که بهارموهوم عرب یابیداری اسلامی برسرزبانها افتاد کمترکسی فکرمیکرد که این بهارخونین اینقدرثمره خبیثه داشته باشد .

داعش هرچه باشد زائیده تعصب بیجای برخی علمای به اصطلاح شریعتمدارازیک سو وظلم وتعدی خارج ازحد حکام ازسوی دیگر ونفوذ فکری وعقیدتی بیگانان دین ستیز تامغزاستخوان دین دربرخی ممالک .وازسوئی وسیله وهدفی مشروع برای ظلم ستیزان واسلام ستیزان دران واحدبود .ادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها : بیماری اسلامی، بهارعربی،
ارسال شده در: 93/06/22 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
ارسال شده در: 93/06/22 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

Нечҳ

Грон бош то баҳойт ро пардохт  кунанд одамҳо чезҳоя

муфт ро муфт аз даст медаҳапд

گران باش تا بهایت راپرداخت کنند .ادمهاچیزهای مفت رامفت ازدست میدهند

نیچهادامه مطلب


نوع مطلب : Чарху фалак،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/21 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
وبلاگ http://azadegangonbad.blogfa.com/ ازادگان شرق استان گلستان فعالیت خودرا اغازکرد

حکایت .ضمن تبریک به جناب ساجدی مدیرمحترم این وبگاه برایشان ارزوی موفقیت داردادامه مطلب


نوع مطلب : اخبارمتفرقه،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/21 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
عزیزالله جهانتیغ :

دلم میخواست الزایمر  بگیرم                                  برم اوکراین ویاغزه بمیرم

زبس درکوچه مان مازراتی است                         برم لندن مینی مایلربگیرم

زبس نسل مسلمانان شده کم                      برم حسکه .چچن همسر بگیرم

دوصدکشتی روان برروی دریا                             برم لبنان دوصد  لنگر بگیرم

زصدمیلیون فزون یارانه ام شد                              شودشاید دوتا دلبر بگیرم

 زبس دادند ماراسود وعده                                  برای کفش خود استر بگیرم 

دوخم بگرفته است اززیرمحکم                              فنون کشتی را ازبر بگیرم

محلاتی   کند امروز  و  فردا                                  اگریکجا   دهد     اخر   بگیرم

نمیخواهم من این نر ماده هارا                           خداوندا  اجل   کو   بر  بگیرم

نه سود وسهم نه مال ومناصب                       دلم میخواست ال زای مر بگیرم

 ادامه مطلب


نوع مطلب : شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/20 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
نیازی به انتقام نیست
فقط منتظر بمان آنها که آزارت می دهند
سرانجام به خود آسیب می زنند
و اگر بخت مدد کند
خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشیادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/20 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
درباره وبلاگ
ҳарфҳо дорам аммо бизанами ёо низанами

؟!бо тум бо ту худоро !бизанами ёо низанами ؟нзнм

ҳамин ҳарфи дилам аст ки дӯст

чӣ кунами ? ҳарфи диламро бизанами ёо низанами
***************************
даври гардӯн гар ду рӯзи бар мурода мо нагашт

доиман яексон набошд холе даврон ғам махур
موضوعات
پيوندهاي روزانه
برچسبها
Flying Icon
Flag Counter